lørdag 11. desember 2021

Håndkommunion


Det er p.t. ikke mulig å få et klart medisinsk råd vedrørende munnkommunion.

Til tross for en viss betenkelighet gir jeg de prester som ønsker dette tillatelse til å gi de troende kommunion i munnen. Prester med underliggende sykdommer bør ta en samtale med sin fastlege om dette, og ingen prest er forpliktet til å gi den hellige kommunion på denne måten.

Jeg takker for lojal oppfølging av bispedømmets pålegg så langt.

Vennlig hilsen,

 + Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

Oslo, den 3. februar 2022.